Brand og beredskabsplan

§ 1

Foreningens navn er Lindegården´s Rideklub (LIND) Foreningen har hjemsted i Silkeborg kommune. 

§ 2

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmer til udøvelse af denne idræt samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje. 

§ 3

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts- Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser. 

§ 4

I rideklubben kan optages junior- og seniormedlemmer. Juniormedlemmer er ikke valgbare til bestyrelsen og har ikke stemmeret. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlem til og med det år de fylder 18 år Forældre/værge til juniormedlemmer tildeles en stemme pr. familie. Indmeldelse af medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen. Optagelse kan ske enten som aktiv eller passivt medlem.
Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i foreningens primære aktiviteter men er valgbare til bestyrelsesarbejde og har stemmeret. Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. For aktive medlemmer opkræves medlemskontingent helårligt forud og er forfalden til betaling den 1/1. For passive medlemmer opkræves medlemskontingent forud en gang årligt og er forfalden til betaling den 1/1. Kontingent til foreningen fastsættes af bestyrelsen. 

§ 5A

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. For 2 år. Der afgår hvert år 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer. Formand og kasser kan ikke gå af samme år. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af vakance for et bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne. Såfremt suppleantpladserne er vakante supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger selv formand, sekretær og kasserer. Revisor og to suppleanter vælges ligeledes for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

§ 5B

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i foreningen, f.eks. Formand/næstformand, kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlingens beslutninger. Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld 

§ 5C

Bestyrelsen sammentræder på forlangende af 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 3 bestyrelsesmedlemmer være tilstede og deltage i afstemningen. 

§ 5D

Bestyrelsen kan udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender. Bestyrelsen kan også udpege en eller flere personer uden for bestyrelsen. Tegnings regler: Foreningen tegnes af formanden og kasserer i foreningen. 

§ 6

Udmeldelse af foreningen kan finde sted med 30 dages varsel til den. 1. i en måned. 

§ 7A

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max 2 måneder, til et medlem der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig, kræves at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer karantæne. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil. 

§ 7B

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de angivne stemmer (blanke stemmer tæller som angivne). Medlemmet har krav på at være tilstede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Amatør- og Ordensudvalg inden 4 uger. 

§ 7C

I det i 7B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Amatør- og Ordensudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkes af andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (eksklusion). 

§ 8

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i februar måned. Indvarsling skal ske med 14 dages varsel på opslagstavlen på undervisningsstedet samt i klubbens medlemsblad (hvis et sådan eksisterer).
Dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Regnskab.
4) Indkomne forslag.
5) Valg af bestyrelse.
6) Valg af suppleanter.
7) Valg af revisor.
8) Eventuelt.
Eventuelt forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig meddeles bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. 

§ 9

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Beslutninger vedtages ved simpel flertal ved håndsoprækning. Se dog § 7B, §7C samt §10. Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Skriftlig afstemning foretages, såfremt et enkelt medlem kræver dette. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse. 

§ 10

Opløsning af foreningen kan alene ske, såfremt 2/3 af fremmødte medlemmer efter lovlig indvarsling ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor. Ikke forbrugte udloddede midler fra Elite Gaming A/S returneres til spillestedets kommunale fritids- og kulturafdeling, som således kan udlodde midlerne til alment nyttige formål i kommunen. Eventuelle aktiviteter herudover skal tilfalde ridesportslige aktiviteter. 

§ 11

Regnskabsåret løber fra 1/1 – 31/12 og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af den valgte revisor.
Det revideret regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer. 

§ 12

Der er på bestyrelsesmøder adgang for 2 repræsentanter valgt blandet aktive medlemmer. 

§ 13

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 15% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinær generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begærings modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftlig med mindst 8 dages varsel. 

Ændringer vedtaget på ordinær generelforsamling d. 1/4 1987 
Ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 17/12 1990
Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling d. 19/3 1993
Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling d. 21/2 2003
Ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 21/3 2005
Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling 23/02 2012
Ændring vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 28/06 2018